1/32 1931 Cadillac Sport Phaeton
Pyro kit
Yellow 1931 Cadillac Index Page           Car Index Page           My Models Index Page           John Eaton Home Page